23. 06. 2018.

ODLAZAK HADŽIJA IZ ROGATICE 1935Islamski svijet 1935, br. 129
Rogatica, 20 . januara.
 
Jučer poslije ikinđije namaza obavljena je dova rogatičkim hadžijama za polazak u uzviše­na mjesta Islama. U carevoj džamiji za vrijeme dove sabrao se bio ogroman broj muslimana, ko­ji su željeli, da se izgrle i izljube s hadžijama, te im zažele sretan put u daleki svijet kao i to da se živi i sretni opet vrate u svoj  zavičaj.
Između naših ovogodišnjih hadžija, jučer su dvojica, Hadži hfz. Abdulah ef. Pašić i Hadži Mujaga Delija, svečano ispraćeni do Mesića, gdje će nastaviti put vozom zajedno sa sarajev­skim hadžijama.
Među 11 naših hadžija, koliko ih ove godi­ne odlazi iz našega mjesta, nalazi se i mladi hafiz Abdulah Kukavica, kojemu je tek 15 go­dina. Poslije svršene građanske škole, on je po­čeo u početku prošle godine da uči hifz pred Hadži hfz. Abdullah ef. Pašićem. Za 8 mjese­ci svršio je cio Kur’ani-kjerim. Nemajući sred­stava da nastavi Studije, on je uzeo bedeli-hadž za rahmetli Nurbega Brankovića, pa odlazi na Mekju, odakle se vraća nakon obavljenog hadža u Misir. Tu će ostati da študira, a slijedeće godine on će ponovno hadž da učiniti za se. Da može u Misiru Studirati, nekoliko se naših bolje stojećih građana obvezalo, da će ga mje­sečnim potporama pomagati.
Svima našim hadžijama neka je veliki Allah na pomoći. 

Safvet Lihić.


 


Ispričaj hadžija u Rogatici
Islamski svijet 1935, br. 131
Rogatica, 9. februara.
Kako je već javio »Islamski Svijet« ove su se godine u uzvišena mjesta Islama radi vršenja dužnosti hadža uputili Hadži Muhamed ef Škaljić, hadži Muhamed ef. Hadžiahmetović, Hadži Abdulahaga Nalbantić, Hadži Hasan ef Džananović, Durmo Hodžić (selo Žepa), te još neki, koje je naše građan­stvo najsvečanije ispratilo. U gradu je bio op­roštaj sa hadžijama pred Carevom džamijom, gdje su se građani u ogromnoj masi sa hadži­jama izljubili i oprostili. Svijet im je zaželio svaku sreću na ovom hairli putu, kao i to da se zdravo opet vrate svojim domovima. Veliki dio toga svijeta ispratio je hadžije sa tekbirima sve do željezničke stanice u Mesiću. Cio pros­tor oko stanice bio je pun svijeta. Hadžije su sjeli u voz u kojem je putovao još veliki broj hadžija iz ostalih mjesta naše domovine. Opro­štaj ovdje bio je naročito ganutljiv, pa malo koje oko da nije orošeno suzom radosnicom.
Neka Svevišnji kabul učini njihov hadž i neka im podijeli lijepo zdravlje, pa da se opet svomu domu sretno vrate.
S. L.Veliki broj hadžija iz Rogatice
Islamski svijet 1934
Rogatica,7. dec.
U našem mjestu ove je godine nijet učinilo više odličnih građana, da se oduže božjem farzuhadža, pa će inša-Allah u petak 14. o. m j. biti desetorici dova na ikrar. Dova će se obaviti u carevoj džamiji i to bedelima za hadži Husein-bega Teskeredžića, hadži Ahmetagu H. Ahmetovića, H. Abdul Aliagu H. Ahmetovića, te ha­dži Muhamed ef. Škaljića, koji ide za svoju maj­ku. Lično će pak ove godine ovaj lijepi božji farz da učiniti: hadži Muhamed ef. Hadži Ahmetović, hadži Mujaga Delija, hadži Abdulah aga Nalbantić, hadži Orner ef. Šahbegušić, hadži Muhamed beg Holučlić i Hadži Hasanaga Karahmet sa Ustikoline. Svima hadžijam a mi želimo, da im Sve­višnji njihov hadž  kabul učini, a oni da se zdra­vi i sretni svojim domovima vrate.
S. L


Dova rogatičkim hadžijama
R o g a t i c a, 14. decembra. 
U svom prošlom dopisu javio sam Vam, da ove godine iz Rogatice odlazi na hadž desetorica hadžija i da će im 14. decembra biti dova na ikrar. Ta je svečana dova danas i obavljena uz ogromno učešće građana i se­ljaka. Dan prije u naše mjesto su stigli iz Sara­jeva Džemaludin ef. Hadži Jahić, imam sarajev­ske careve džamije i hadži Muhamed ef. Handžić, muderis Gazi Husrevbegove medrese u Sarajevu. Osim njih na ovu dovu došli su i mnogi gosti iz Goražda i drugih okolnih mjesta. Taj dan o ikindiji namazu u Huseinbegovoj džamiji imamio je Džemal ef. Hadži Jahić a poslije namaza još je lijepim mekamom proučio ašere. To je isto po­novio i navečer o teraviji. U petak na dan hadžijske dove Džemal ef. je proučio hutbu o džuma namazu, dok je poslije namaza muderis Handžić kazivao puna dva sata vaz. On je govorio o hadžu kao farzu i o ljepo­tama putovanja na hadž. Iza toga je Džemal ef. proučio dovu na ikrar hadžijama, koji su nijet učinili taj Božji farz ove godine eda učiniti.Neka im je svima sretan put. Bog daj, da se svi zdravi i veseli opet vrate svojim domovima, veliki Allah,
S. L


Nema komentara:

Objavi komentar