07. 06. 2019.

Zgodan trgovac


Bošnjak 1903, br. 22 

Koncem prošloga mjeseca došao je u selo Perušiće opć. Živaljevići kot. Rogatica nepo­znati stranac, te se svrati tamožnjem žitelju Petru Rebiću s kojim započe razgovor i izmegju ostalog reče da se zove Gavro Čeljevac i da je iz Knežine Vlaseničkog kotara, te da je trgovac marvom i da putuje u Srbiju po svoje ovce jer je oko 600 komada ovaca kupio, nu pošto je trgovinskim stvarima jako zapriječen, da nije imao vremena, niti kući se svratiti i zatraži od Rebića konja obečav mu 100 ovaca na to preko ljeta dati, a na jesen ćar sa istim podjeliti. Rebić videć pred sobom u svojoj lakoumnosti bogata trgovca, misleć na sjajan dobitak, dade istomu ne samo konja, nego i sedlo i 20 K gotova novca, džepni sahat i čarape. Trgovac se odputi navodno u Srbiju, da se više navrati, a Petar Rebić čeka još uvijek na sjajni dobitak od nepoznata trgovca. Na žalost se zakratko pročulo, da je rečeni varalica na slični način izmamio i od drugih žitelja gotovi novac, i još drugih vrijednosnijih stvari.

Izlet turističkog kluba u Višegrad.Bošnjak 1906, br. 28

Rezultat slika za višegrad 1906Dne 8. o.mj. poduzeo je ovdašnji turistički klub pod vodstvom svog umiljelog predsjednika Zarnovskog uz sudjelo­vanje 65 članova (megju kojima bijaše lijep broj Muslimana) izlet u Višegrad. Izletnici su krenuli u 5 sah. 50 dek. iz jutra sa posebnim vozom. U naj­ugodnijoj zabavi i diveći se vrlo romantičnim predje­lima nove pruge, putovalo je veselo društvo od sta­nice do stanice. Kad je vlak stigo na stanicu »Mešići— Rogatica« dočekalo ga je vrlo ugodno iznenagjenje. Na stanici se poredalo jedno pedeset čilih i odraslih islamskih mladića, a pred ovima stajaše obljubljeni načelnik rogatički dični g. Hadži Ahmed beg Bukvica sa vrijednim posjednicima i trgovcima Suljagom Vaizovićem i Osmanagom Akšamijom. Čim je vlak,stao i iz kupeja izišo vogja turista g. savj. Zarnoski,stupi pred njega g. Hadži Ahmedbeg i kratkim jezgro­vitim govorom pozdravi izletnike naglasivši da je on kao i islamsko antialkoholno društvo »Ihvetul-islam« sa svojim predsjednikom g. Vaizovićem smatra za ugodnu dužnost pozdraviti izletnike na svojoj stanici, te im zaželjeti sretno putovanje novom prugom. G. načelnik je završio svoj govor sa trokratnim »Živili«, koji poklik su svi prisutni popratili. Vogja izletnika g. Zarnovski se je ispred turista najsrdačnije zahvalio na ovako inpozantnom dočeku, koji će svjema učes­nicima izleta ostati u dugotrajnoj uspomeni, te je pozvao gg. gradonačelnika Bukvicu i predsjednika društva »Ihvetul-islam« Vaizovića, da kao gosti učest­vuju ovom izletu, čemu su se oba od gospode drago­voljno odazvali. Odatle je krenuo vlak dalje, te je iza 11 sah. prispio u Višegrad. Na stanici u Višegradu bijaše se skupila silna svjetina bez razlike vjere i staleža, a pred svjema • stajahu kotarski predstojnik g. VI. Besarović, šeriatski sudija g. Abdullah ef. Hafizović, načelnik g. Suljaga Osmanagić i podnačelnik g. Alibeg Teskeredžić. Na odregjenom mjestu bijaše postavljen tamburaški zbor tamošnjeg antialkoholnog društva »Uhuwet«, koji sa lijepim i vrlo skladnim tamburanjem pozdravljaše goste. Nakon srdačnog do­čeka krenula se je povorka gosti i sretioca u grad, te su izletnici otišli pravo u hotel »Schreiber« gdje je priregjen zajednički ručak. Iza ručka su izletnici u pratnji gg. kot. predstojnika, šeriatskog sudije, načelnika i podnačelnika razgledali najprije remek djelo svih vjekova impozantnu ćupriju dičnog našeg zem­ljaka merhum Mehmed paše Sokolovićaa, a onda ostale znamenitosti. Iza 4 sah. po podne sakupiše se opet izletnici u hotelu, a odatle odoše korporativno i uz pratnju velike množine na kolodvor, gdje se oprostiše sa svojim ugostiteljima i krenuše put Sarajeva. Na stanici Ustiprača—Goražde, dočekao je izletnike na­čelnik grada Goražda g. Ibrahim ef. Rašiđkađić, te ih uz dobrodošlicu počastio još pečenom janjetinom i kahvom. Odatle su izletnici krenuli dalje, a na stanici »Mešići Rogatica« dočekali su opet izletnike svi čla­novi rogatičkog isl. antialkoholističkog društva »Ihvetul-islam« da izletnike isprate. Ovdi su se sa društvom oprostili društveni gosti g. gradonačelnik Bukvica i Vaizović, na što je vlak krenuo dalje i u 1/2 10 sah. po noći stigo u Sarajevo. Ovom prilikom mi je napome­nuti, da mi je vjerodostojna osoba u Višegradu pripo­vijedala, da se već sada veoma opaža blagoslovni rad i sl. antialkoholnog društva »Uhuveta« u svakom mo­ralnom i materijalnom pogledu. A kao najbolji dokaz tome reče mi spomenuta osoba jest taj, da je ve­ćina krčmara u Višegradu zaključila svoj mejhandžinski zanat napustiti, jer su do sada skoro isključivo radili sa islamskom mladeži, koja eto, hvala Bogu, dogje do sebe, te se okani onoga, što je najpogubnije za zdravlje i imetak, okani se onoga, što su Arapi nazvali »Ummul-habais«  majka svih zala.

Turista.

01. 06. 2019.

Bošnjak Musliman pred prejasnim nadvojvodom Fridrichom.Bošnjak 1903, br.16, str. 2

Na 4. o. mj. umro je u Beču potpukovnik F. Bodansky, koji je do pred jednu godinu kao major i mjesni komandant boravio u Rogatici sa svojim 4. poljskim bataljunom 72. vojne regimente. Prilikom bo­ravka u Rogatici gosp. Bodinsky i cijeli oficirski zbor  veoma se prijateljski držahu sa Muslimanima u Rogatici te si rečenog gospodina i druge potčinjene mu oficire svaki čas mogo vidjeti u krugu muslimanskih odličnika grada Rogatice. Ovo prijateljstvo najbolje se je dokumentiralo prilikom odlaska toga bataljuna iz Rogatice u Beč, kada su svi rogatički islamski odličnici gosp. Bodinskog i njegove oficire daleko ispratili i sa istima se najsrdač­nije rastali. Ovo prijateljstvo se je i kašnje na obje strane sačuvalo, te su se često dopisivali. Budući je kako rekosmo gosp. Bodinsky na 4. o. mj. umro, to je u Beču boraveći sin rogatičkog gradonačelnika g. Hadži Ahmed bega Bukvice g. Abdulah beg Bukvica slušatelj medicine na sveučilištu, otišo na 6. o. mj. u Požun gdje se je imalo sahraniti mrtvo tijelo g. Bodinskog, da kao zastupnik svoga oca prisustvuje pogrebu očina mu do­brog prijatelja. Na pogreb je došo i Njegova carska visost prejasni nadvojvoda gos. Fridricb, te opazivši mladog Bošnjaka Muslimana megju oficirima, dade se propitati ko je i odakle da ovom pogrebu prisustvuje. Saznavši sve, prejasni gosp. nadvojvoda je nakon pogreba pok. gosp. Bo­dinskog dao preda se pozvati mladog Bošnjaka Muslimana, te izrazivši mu svoju prijaznost za njegovo prisustvo­vanje ovog pogreba oslovio je mladog nam zemljaka sa još nekoliko prijaznih riječi, u kojima je osim bodrenja mladog Studenta na što ustrajnije učenje, još izrazio svoje zadovoljstvo da su rogatički Muslimani tako pri­jateljski živjeli sa pokojnikom i ostalim oficirima.

Nenaknadivi gubitakBošnjak 1898, br. 25, str.2

Kako smo razumjeli, to se je općeštovani i od svakog ljubjeni rogatički muftija Hadži Ahmed efendija Škaljo, na povratku iz Mekjei-Mukjerreine (krenuvši ispod El-Toura za Klazumnu), preselijo na ahiret. Ova vijest će sigurno razžalostiti svakoga, ko poznaje rahmetli Hadži mufti efendiju, ili ko je čuo o njemu što pripovijedati, pošto se za sigurno more reći Ja mu akran na daleko nije osto. Merhum je bijo veliki alim (naučnjak), i vrlo pobožan čovjek, a uz to vrlo skroman u životu, i odviše darežljive svoje ruke, te je bijo sjerotinji ne samo rogatičkoj, nego i bližnjih kotareva, pravi otac i majka. O njegovu životu i radu mogli bi smo dugo i široko pisati, ali ostavljajući to za drugi broj, sad iz svega srca kličemo: da mu Svemogući Bog dade največi rahmet i najljepše ljepote onog svijeta, a njegovim evladima i rogjacima golem sabur, da mognu snositi taj zaista veliki gubitak.
Rahmetullahi alejhi rahmeten vasiah ! 

Bošnjak 1898, br. 20, str.3

Poznati rodoljubi i uče­njak Hadži Ahmed ef. Škaljo rogatički muftija, koji je kako smo u svoje vrijeme javili, otišo još u mjesecu oktobru pr. g. da neka mjesta zijaret učini a onda da ide na Mekju. Na svom povratku iz Mekje brzojavlja 13, o. mj. iz Džide našem okružnom predstojniku velemožnom gospodinu dru Franji baronu Моlinarуu da je podpuno zdravo, te istog gospodina okružnika umoljava da mu to i njegovu sinu H. Muhamed efendiji u Rogaticu javi.
Bošnjak 1897, br. 40, str.3

Ovije dana je prošo kroz Sara­jevo rogatički muftija veleučeni i uopšte štovani g. Hadži Ahmed ef. Škaljić, koji je otišo najpre u Carigrad a odavle će u Šam Kudsi-šerif, te u Mekju i Medinu. Gosp. Hadži Ahmed efendija je jedan vrlo naučen i pametan čojek, koji je sa svojijem ilumom, dobročinstvom t darežljivošću steko vrlo dobar glas, te je poznat i od svakog štovan ne samo rogatičkom kotaru, nego u cijelom istočnom kraju Bosne, Gosp. hadži-Ahmed efendija vrši u Rogatici uz svoje muftinsko zvanje još i mnderisluk. a pravi je otac tamošnjoj sirotinji. On je prije od prilike 20 godina išo na hadž. Pa eto se opet u njemu porodila želja da ta sveta mjesta zijaret učini. Ove godine mu se s hadža povratijo i sin hadži Muhamed efendija koga je on sa još jednijem siromašnijem rogatičaninom o svome trošku bijo pošlo na hadž.  Mi bismo imali mlogo i mlogo dobrije dijela iznijeti o hadži mufti-efendiji, ali prepuštajući to drugoj prilici sad mu iz svega srca želimo da Svemogući dade da mu putovanje sretno bude te da se nama opet zdravo i veselo povrati i svoju porodicu i ostale prijatelje sa svojijem povratkom oveseli. Amin !