19. 07. 2019.

OD NAJRANIJEG DJETINJSTVA BITI U ISLAMU
OD NAJRANIJEG DJETINJSTVA BITI U ISLAMU
U poznajemo vas s novim drugom
PREPOROD 1987Kemal Vatreš je rođen 1982. godine u selu Ribiocu dese­tak kilometara udaljenom od Žepe — Rogatica. Majka mu je umrla čim ga je rodila i ne vidjevši ga. Zajedno sa njom um­rla je i Kemalova sestra bliznakinja. On je ostao sa ocem i nekoliko braće koji su se o njemu tako malom teško mogli brinuti.
Odmah po rođenju uzeli su ga sebi amidža mu Ejub i amidžinica Dika koji nisu imali svoje djece. Od tada, oni ga odgajaju pravim islamskim odgojem. Amidža ga je pretpla­tio na »Preporod« kada mu je bilo šest mjeseci i vjerovatno je bio jedan od najmlađih redovnih pretplatnika ovog lista, lako još ne zna čitati, Kemal svakog petka čeka ljude kada se kućama vraćaju iz džamije u Žepi i pita ih ima li »Preporo­da«. Kada dobije »Preporod« Kemal sav sretan trči kući.
Kada mu je bila godina dana poslao je prilog za Medresu u iznosu 5.000 dinara. Kemal je naučio sureta do »Elem tere kejfe«, etehijjatu, salavate i sve nijete i sada uči abdeske dove. Uz ramazan je gotovo svako veče dolazio na teravih namaz i obavezno na­zivao selam.
Kemal ode kod oca i brače, izigra se sa braćom i sam se vrati kući svoga amidže Ejuba. Amidžu Ejuba zove adžom', a amidžincu Diku majkom. Ako ga upitate za njegovu majku, on će vam reći da je ona umrla i obavezno dodati »ala rahmetile«. Često dođe do groblja digne ručice i majci uči Fatihu.
Kemal je primjer svoj djeci koja pripadaju Islamu i svima nama veliki ibret.

A, Halilović

L E G E N D E - BAN STIJENA


L E G E N D E  -  BAN STIJENA
PREPOROD 1976, BR 19

Selo Ban Stjena nalazi se na lijevoj obali a že­ljeznička stanica na desnoj obali rijeke Prače.

Na mjestu Govještnica nalazi se vrelo izvor. Po ovom izvoru i mjesto je dobilo ime. Tu u stijeni bio je grad. U gradu je živio ban koji je imao lijepu je­dinicu ćerku.

Na Glasincu živio je drugi ban i imao krasnog jedinca sina. I ban iz Glasinca zaprosio od bana sa Ban Stjene ćerku za svog sina.
Prosci odoše veseli, a vratiše se tužni u Glasinac. Vratiše zaruke nisu dobili djevojku.

I ban se iz Glasinca naljuti na bana iz Ban Stjene. Da bi se osvetio riješi da rijeku Rakitnicu, koja je tada tekla kroz Batovo Polje i ponirala u ponor Zveke kod mjesta Džamije, odvrati.

Uzeo je od stanovništva sa Glasinca vunu, na­pravio bent od vune i zemlje ilovače i rijeku Rakit­nicu odvratio u današnje korito.

Djevojka se nije udala. Prodala je djevojačko ruho i podigla džamiju.

Bedrudin MEZILDŽiC

Ima više varijanti o ovoj legendi


„Na stijeni Banji, što se uzdiže kod sela Jazovića (Jarovića), i na kojoj se još vide zidine, što su preostale od goleme stare gradine, živio je mogućan ban. Kralj Kraljevog polja na Glasincu zaprosio je za svoga sina lijepu kćer banovu; ali ova nije marila za kraljevog sina. Iz osvete naredi kralj, da se zazida vrelo na Hrabru, iz koga potok, što teče kroz rusanovićki kraj, dobiva vodu. Onaj se kraj onda osuši, i nastade velika nestašica vode. Onda banova kći proda svoj dragocjeni nakit i sav svoj miraz, te novcem, što ga je time dobila, najmi vješte majstore, koji su iskopali tri bunara, i to „Vrbovik" kod pamije, što je danas u polju, „Leskovik" i „Seferovac" kod mjesta Dobrače. Ona umre, ranjena strijelom. Još se danas na koritu kraj bunara kod džamije vidi njezino znamenje, i to vreteno i strijela, usjećena u kamen".U bošnjačkim selima oko Batova Polja sačuvano je sjećanje na jednu legendu po kojoj je na Ban Stijeni živ­io ban koji je imao kćerku za udaju. Na Glasincu je živio drugi ban koji je imao sina za ženidbu. Glasinački ban je zaprosio kćerku bana sa Ban Stijene, ali je otac nije dao. Za osvetu, glasinački ban začepio je sjerom vunom otvor za vodu kuda je sa Glasinca ispod zemlje tekla voda u Batovo Polje, tako da je Polje ostalo bez vode. Tada je banova kćer iskopala bunar Vrbovik, u Polju. Uz bunar, sagradila je i tri kame­na korita. Najednom od kori­ta nalazi se predstava motovila za ispredenu vunu.