26.09.2016.

Austrijski popis domaćinstava na sočičkom kraju 1880. godine i dopuna 1901. godine
autor Velija Palo

Po dolasku u Bosnu, Austrijanci su ubrzo pristupili izradi katastra. Ne mnogo ranije, tačnije 1872. godine rađen je turski katastar, koji jedva da se može nazvati katastrom. Nije mjerena površina već navedeno koliko oka sjemena treba za neku njivu ili koliko sijena se može ukositi na nekoj livadi. A lokacija se označavala tako što se navodilo s kim graniči, npr. Sa Husom, Hasom, šumom, putem. Da ima prezimena to bi se i moglo donekle koristiti. Došao sam do jednog lista, i moglo bi se dobiti za čitavu opštinu, čak i iz ranijih perioda.
Austrijanci su u svrhu izrade katastra napravili popis domaćinstava i postavili kućne brojeve bez obzira na veličinu naselja. Tad i nikad više. Rogatička opština je relativno kasno došla na red i katastar je završen 1901. godine. Kuće koje su napravljene u međuvremenu nisu imale brojeve i ispred je stajao samo kružić što se može nazvati i nulom.
Zahvaljujući kolegi istoričaru koji ima dozvolu za rad u bečkom arhivu, dobio sam popis domaćinstava za sočički kraj. Nedostaju mi dva sela koja se nisu vodila pod Sočicama: Vrbarje i Vragolovi. Vrbarje se vodilo pod glasinačkim krajem a Vragolovi pod Rogatica-vanjska. Jedino su navedene Dobrače iz Rudina.

Banja Stijena
Na Banjoj Stijeni su pri tom prvom popisu bile samo dvije kuće i to:
Na broju 1 Omerbegović Salihbeg (upisano Salibeg)
Na broju 2 Terzić Jovan koji je kasnije prešao na Gradinu i uzeo prezime Vukašinović
U međuvremenu je napravljena još jedna kuća bez broja, koja se takođe vodila na Salihbegu.

Brezje
Prezime Hadžihasanović je upisano kao Hasanović. Nije mi poznato da li se popisivaču činilo predugo ili su titulu dodali kasnije. Prije ce biti ovo prvo.
Na brojevima 1, 2, 3 i 4 su se kuće vodile na Hadžihasanović Mehmedu. Imao je puno pomoćnih objekata.
Na broju 5   Hadžihasanović Sejfibeg
Na broju 6   Purković Krsto
Kasnije su izgrađene još četiri kuće Hadžihasanovića bez brojeva čiji su vlasnici bili Salihbeg, Kasim, Šahin i Derviš. Šahin je imao dosta pomoćnih objekata, dio zemlje su mu radili kmetovi.
 

Budaci

Na broju 1  Šibalija Marinko. Prvobitno ih je Čongo bio naselio u Dobrače, čime je lokalno            stanovništvo bilo nezadovoljno i onda im kupio zemlju u Budacima.
Na broju 2   Mušanović Ahmed
Na broju 3   Mušanović Osman
Na broju 4   Puhalo Avdija (upisano Avdia)
Na broju 5   Vuković Boško
Na broju 6   Korman Ibrahim ali se u rubrici napomena pominje i Korman Šećo
Na broju 7   Samardžija Nikola

Kasnije, a prije dovršetka katastra 1901. godine, bile su još dvije kuće bez broja: Samardžija Cvijan i Samardžija Sava.

Burati
Pod ovim selom su upisane i Stjenice i Božine.
Na btoju 1   Prezime nečitko i liči nešto kao Kiegić Mato. Možda neki austrijski službenik na Stjenicama
Na broju 2   Perendija Ibro
Na broju 3   Katica Bećir
Na broju 4   Perendija Hafiza
Na broju 5   Katica Mehmed
Na broju 6   Katica Agan
Na broju 7   Gluhović Mitar
Na broju 8   Prdušak Stjepan, vjerovatno neki službenik austrijskog režima
Na broju 9   Kosorić Risto
Na broju 10  Kosorić Lazo
Na broju 11  Delić Nikola
Na broju 12  Gluhović Pero
Do završetka katastra su izgrađene još četiri kuće bez brojeva, najvjerovatnije na Stjenicama. Bili su to Perendija Mehmed a na Stjenicama Đuric Stojan, Simović Lazar i Stefanović Ivan ili Jovan. Perendije su imale prodavnicu na Stjenicama. Simovic je imao kucu na Grivcima a na Stjenicama je otvorio kafanu.
Ovog Đurića, koji je izgleda bio dobrostojeći, ne pominje ni Čobovic. Ako nije mijenjao prezime, onda je otišao dalje. Međutim Čobović pominje Stefanovića, koji je imao više pomoćnih objekata, i da je u svrhu očuvanja imetka pristupio ustaškom pokretu što mu ipak nije pomoglo-

Dobrače

Na broju 1   Čongo Fehrat
Na broju 2   Hodžic Omer
Na broju 3   Jahić Salih
Na broju 4   Hodžić Hasan
Na broju 5   Čongo Fehrat
Na broju 6   Osmanović Meho
Na broju 7   Bajraktarević Mustafa
Na broju 8   Bajraktarević Adem
Na brohu 9  Osmanovic Mustafa
Na broju 10  Čongo Ejub
Na broju 11  Osmanović Šećo
Na broju 12  Eminovic Alija (upisano Alia)
Kasnije je kuću izgradio Osmanović Mustafa. Jahići i Hodžići su od dva brata. Svojevremeno su dva brata (od sedam njih) došli iz ili od Rogatice, došla u Dobrače. Jahići su kasnije odselili prema Prači.

Draguljevići
Na broju 1   Hršum Andrija (upisano Andria). Dvije kuće sa istim brojem.
Na broju 2   Dragulj Osman
Na broju 3   Dragulj Mušan
Na broju 4   Ješić Milovan
Kasnije je kuću bez broja imao Ješić Lazar.

Gazije
Na broju 1 Zukić Alija (upisano Alia)
Ne broju 2/a Hrustemović (upisano Rustemović), ime nisam mogao pročitati
Na broju 3 i 4 Milić Mehmed,
Na broju 5 Kozadra Ahmed
Na broju 6 Mirvić Avdija (upisano Avdia)
Na broju 7 Mrguda Alija (upisano Alia)
U Gazijama nije bilo promjena tokom izrade katastra. Nisam u selu nikad bio ali mi se čini da u moje vrijeme nije bilo prezimena Mrguda u ovom selu. Ono što me zbunjuje je da u popisu nema prezime Gazija po kojima je selo i dobilo ime. Poznato je da je jedan nepošlusni spahija Gazija zatvoren u sarajevsku tvrđavu 1821. godine. 
Najviše pomoćnih objekata je imao Mehmed Milić.

Golubovići, upisano kao Golubovic
U Golubovićima je evidentirano šest kuća i nije bilo izmjena do završetka katastra.
Na broju 1 i 2 kuće je imao Suljo Kadrić
Na broju 3 Mujo Kadrić
Na broju 4 Mehmed Kadrić
Na broju 5 Jovo Kezunović. Ovo prezime nije pominajno u moje vrijeme u ovom selu, ali ga ima oko Sokoca.
Na broju 6 Konjokrad, ne piše ime
Kadrici su bili vrlo imucni sto se moze zakljuciti po broju pomocnih objekata.

Grivci
Za sela Grivce i Hrabar je interesantna jedna stvar. Po popisu iz 1878. godine su bila naseljena isključivo muslimanskim stanovništvom a po popisu iz 1885. isključivo pravoslavnim. Objašnjenje leži u činjenici da je Osmanbeg Šahinpašić, čija su ova dva sela bila, došao u sukob sa žiteljaima ova dva sela (ako nije na gumnu malo i degeneka dobio) i sve ih otjerao a naselio pravoslavce. Od prezimena koja su tu ranije bila poznato mi je samo prezime Bećirović, koje se skrasilo u susjednom Kramer Selu. Jedan rod tih Bećirovića su i Hodžići u Primčićima, ali ne i Hodžići u Dobračama kako Čobović piše.
U Grivcima su popisana sljedeća domaćinstva:
Na broju 1 Perović Đuro
Na broju 2 Perović Petar
Na broju 3 Đurovic Stojan
Na broju 4 Simović Lazar
Na broju 5 Ećimović (upisano Hećimović) Petar
Poslije je, a prije dovršetka katastra izgrađena još jedna kuća bez broja, koja se vodila na Đuri Peroviću.
Prezime Orašanin tad nije bilo, ali bi mogli biti na broju 3, jer se ime prvog domaćina slaže s njihovim rodoslovom koji je Čobovic radio. Međutim on piše da na nekom nadgrobnom spomeniku stoji prezime Janković. Greška pri popisu ili negdje drugdje ali se očito radi o istom.

Hrabar (upisano Rabar),
Na broju 1 Marković Nikola
Na broju 2 Marković Đorđe
Na broju 3 Marković Lazo
Brojevi 4 i 5 se uopšte ne pominju
Na Broju 7 Ivanković Mio (vjerovatno od Mijat)
Na broju 8 Ivanković Marinko
Kasnije, kuću bez broja je imao Vuković Simo. Prezime Ivanković je kasnije prezime Knežević. Ovdje je ocito da se radi o jednom dijelu prezimena koja se kasnije vode pod Obrticima Gornjim i Donjim.

Jarovići
Selu pripada više zaselaka.
Na broju 1   Kušić Petar. Kasnije su preselili na Gaj
Na broju 2   Palo Mujo. Sustanar brat Halil
Na broju 3   Dunđir Krsto. Ovdje se radi o Miliniću, a bio je neki majstor pa ga zvali dunđer.
Na broju 4   Žigic Pero
Na broju 5   Smlekar Milan
Na broju 6   Vukojičić Milan (upisano samo Luka)
Na broju 7   Danojlić (upisano Danilović)  Jovo.
Na broju 8   Kušic Stevan.
Kasnije su bile još dvije kuće bez broja. U Mahovu Dolu je bio Maksimović Maksim a u Jarovićima Palo Mehmed koji je došao u selo između 1895 i 1901. godine.
Brojevi 3,4 i 5 su na Bjeloti. Brojevi 7 i 8 na Dubovicama. Prezimena Smlekar i Žigić nisu ostala u sjećanju žiteljima sela. Gledao sam rodoslov Božovica koji je Čobović radio i ne mogu ih prepoznati u ovim prezimenima. Božovići su morali naslijediti jedno od ova dva prezimena a drugo je iščezlo i vjerovatno su obrađivali zemlju između Božovića i Danojlića na Dubovicama koju su kasnije  kupili Osmanovići, Bajraktarevići, Hodžići.

Kovačica
Na Kovačici su 1880. godine egzistirala samo dva prezimena: Šuvalija i Salihagić, i to po tri kuće. Oba prezimena su upisana pogrešno, Šuvalija je upisan kao Šuvalic a Salihagić kao Saliagić.
Na broju 1 Šuvalija Ćamil.
Na broju 2 Šuvalija Numo
Na broju 3 Šuvalija Omer
Na broju 4 Salihagić Arif
Na broju 5 i 6 SalihagićHasan
Kasnije je još jednu kuću bez broja sagradio Arif Salihagić. Arif je imao kuće i u Sočicama. Oba prezimena su bila bogata sa pomoćnim objektima.
Najstariji Šuvalija na Kovačici je mogao doći 1835-1845. godine.
Imao je tri sina: Ćamila, Ahmeta i Omera. Iza Ćamila nije ostalo muških potomaka, Od Ahmeta je Numo na broju 2 i još 4 braće, što će reći sve Šuvalije na Kovačici. Omer je slabo upamćen i vjerovatno su njegovi potomci u Rogatici ili u Bogovićima.

Kramer Selo
Na broju 1   Janić (nečitko) Salih (upisano Sali)
Na broju 2   Ćetković Živko
Na broju 3   Vukašinović Kosta
Na broju 4   nema niko
Na broju 5   Kapo Omer. U napomeni se pominje Kapo Salih, upisano Sali.
Na broju 6   nema niko
Na broju 7   Dugalija (upisano Dugalia) Halil, a u napomeni se pominje Dugalija Salih.
Na broju 8   Dugalija (upisano Dugalia) Mehmed
Na broju 9   Sejtarija Ibrahim
Na broju 10  Kapo Zulfo
Na broju 11  Feriz Osman
Na broju 12  Omanović (upisano Osmanović) Osman
Na broju 13  Bećirović Avdija (upisano Avdia)
Na broju 14  Kapo Ibrahim
Na broju 15  Kapo Osman
Na broju 16  Handrka Bego
Kasnije je kuću bez broja imao Kapo Jusuf.
Sudeći prema broju pomoćnih objekata, imućniji od ostalih su bili Omanović Osman, Dugalija Mehmed i Kapo Osman.
Ćetkovic je obrađivao zemlju Omanovića protiv kojih je vodio sudske procese, 1901. i 1902. godine. Vjerovatno ih je izgubio i odselio dok prezime nije upamceno.
Za Vukašinovice sa broja 3 nikad nisam čuo. Ni Čobović ih ne pominje.

Mahala
Na broju 1 Vukašinovic Stojan
Na broju 2 Milic Ahmed
Na broju 4 Hršum Stana
Na broju 6 Milić Bego
Na brojevima 3 i 5 nema niko
Milić Salih (upisano Sali) je imao dvije kuće bez broja, znači izgrađene kasnije a prije 1901. godine. 
Udovica Stana Hršum se kasnije preudala za Vukašinovića na Gradinu. Njen muž je bio u srodstvu sa Hršumima iz Lisičina.
Milići su porijeklom iz Gazija. Majka se udala za jednog starog askera i dovela dva sina, Aliju i Ahmeda, koji su bili od dva različita oca.
Jedan sin je ostao u Gazijama. Te 1880. godine Alija već nije bio među živima, a kuću na broju 6 je imao njegov sin Bego. Dvije kasnije sagrađene kuće su se vodile na njegovom unuku Salihu.
Ahmed i njegovo potomstvo su još uvijek bili svi zajedno i imali su dosta pomoćnih objekata.. .

Maravići
Selo je raštrkano s amnogo zaselaka. Naziv sela sigurno nastao po prezimenu Marava, nekad izuzetno imućnom prezimenu. Ono što zbunjuje je da ovog prezimena nema po ovom popisu. Imali su kuću gdje su kuće Bojovića. U Kramer Selu su se skrasili daleko kasnije poslije neke ženidbe.
Na broju 1   Bijeljanin (upisano Bieljanin) Ivan ili Jovan
Na broju 2   Vojnović Risto
Na broju 3   Antunović (upisano Antonijević) Mijat
Na broju 5   Gojković Risto
Na broju 6   Bojović Mihajlo
Na broju 7   Kušic Miloš
Na broju 8   Dundić Zaviš
Na broju 9    Bojović Vidak
Na broju 10  Krsmanović Andrija (upisano Andria)
Kasnije je kuću bez broja imao hadži Adem Vajzović.
Nije s eniko isticao po broju pomocnih objekata.

Planje

Na broju 1   Gluhovic Pero
Na broju 2   Planja Alija (upisano Alia)
Na broju 3   Muminovic Mujo
Na broju 4   Ibrakovic Ibro
Na broju 5   Muminovic Dervis
Na broju 6   Gluhovic Nikola
Na broju 7   Radonjic Nikola (upisano Radonic)
Na broju 8   Gluhovic Milos
Na broju 9   Gluhovic Nikola
Kasnije je izgradjen ajos jedan kuca bez broja a vlasnik je bio, malo je necitko, Salaric (?) Vaso.
Po broju pomocnih objekata se isticao Planja Alija.

Rudine

Na broju 1   Bojović Nikola
Na broju 2   Stanišić Todor
Na broju 3   Vučković Đoko
Na broju 6   Dobrača Hasan, naglaseno Vragolovi

Rusanovići

Za mene je bilo iznenađenje da u selu, po ovom popisu postoje dvije kuće Ajanovića. Ne pominje se u popisu, ali u jednoj je sigurno bio njihov zet Arnautović Uzeir. Ajanovići su tu mogli doći na miraz Hadžihasanovića.
Na broju 1   Ajanović Muhamed
Na broju 2   Šarović Bojo
Na broju 3   Ajanović Mehmed
Na broju 4   Dupljanin Stanoje
Na broju 5   Dragutinović Andrija (upisano Andria)
Na broju 6   Kusic Pero
Na broju 7   Čobović (upisano Čobo) Miloš
Kasnije je kuću bez broja imao i Bojović Nedeljko

Sočice

Na broju 1   Salihagić (upisano Saliagić) Arif
Na broju 2   Spahić Mujo
Na broju 3   Spahić Fehrat
Na broju 4   Salihagić Alija (upisano Alia)
Na broju 5   Suljagić Osman
Na broju 6   Suljagić Osman, znači dvije kuće na dva broja
Na broju 7   Osmanović Mehmed
Na broju 8   Suljagić Durmo, dvije kuće na istom broju
Brojevi 1-4 su u Radovčićima, a 7-8 na Tukovcu. Arif je imao kuće i na Kovačici gdje mu je domicil. I Suljagići i Spahići su imali dosta pomoćnih objekata. Fehrat Spahić bi lako mogao biti prvi Spahić koj je dosao u Sočice.

Zagajevi

Na broju 1   Andrić Nikola
Na broju 2   Ristović Jovo
Na broju 3   Ristović Trifko
Na broju 4   Pajević Mato

Mirvići su još uvijek bili u Gazijama, preselili su između 1901 i 1910. godine.