01. 06. 2019.

Bošnjak Musliman pred prejasnim nadvojvodom Fridrichom.Bošnjak 1903, br.16, str. 2

Na 4. o. mj. umro je u Beču potpukovnik F. Bodansky, koji je do pred jednu godinu kao major i mjesni komandant boravio u Rogatici sa svojim 4. poljskim bataljunom 72. vojne regimente. Prilikom bo­ravka u Rogatici gosp. Bodinsky i cijeli oficirski zbor  veoma se prijateljski držahu sa Muslimanima u Rogatici te si rečenog gospodina i druge potčinjene mu oficire svaki čas mogo vidjeti u krugu muslimanskih odličnika grada Rogatice. Ovo prijateljstvo najbolje se je dokumentiralo prilikom odlaska toga bataljuna iz Rogatice u Beč, kada su svi rogatički islamski odličnici gosp. Bodinskog i njegove oficire daleko ispratili i sa istima se najsrdač­nije rastali. Ovo prijateljstvo se je i kašnje na obje strane sačuvalo, te su se često dopisivali. Budući je kako rekosmo gosp. Bodinsky na 4. o. mj. umro, to je u Beču boraveći sin rogatičkog gradonačelnika g. Hadži Ahmed bega Bukvice g. Abdulah beg Bukvica slušatelj medicine na sveučilištu, otišo na 6. o. mj. u Požun gdje se je imalo sahraniti mrtvo tijelo g. Bodinskog, da kao zastupnik svoga oca prisustvuje pogrebu očina mu do­brog prijatelja. Na pogreb je došo i Njegova carska visost prejasni nadvojvoda gos. Fridricb, te opazivši mladog Bošnjaka Muslimana megju oficirima, dade se propitati ko je i odakle da ovom pogrebu prisustvuje. Saznavši sve, prejasni gosp. nadvojvoda je nakon pogreba pok. gosp. Bo­dinskog dao preda se pozvati mladog Bošnjaka Muslimana, te izrazivši mu svoju prijaznost za njegovo prisustvo­vanje ovog pogreba oslovio je mladog nam zemljaka sa još nekoliko prijaznih riječi, u kojima je osim bodrenja mladog Studenta na što ustrajnije učenje, još izrazio svoje zadovoljstvo da su rogatički Muslimani tako pri­jateljski živjeli sa pokojnikom i ostalim oficirima.

Nema komentara:

Objavi komentar