10. 06. 2018.

ASIM ČAUŠEVIĆ – ADŽO


ASIM ČAUŠEVIĆ – ADŽO
Preporod 1.8.1985, br, 15

Ovih dana navršila se go­dina dana od smrti Asimage Čauševića, dugogodišnjeg muteveliije u džematu Brda.Potiče iz islamski odgojene porodice u selu Prosječeno (Rogatica). Dobročinstvo, islamska dosljednost i lju­bav prema svemu onome što je dobro bile su mu glavne vrline. Po povratku iz muhadžirluka u ratom opus­tošeno selo, svesrdno je pomagao sve hairli akcije —izgradnju puteva, dovođenje vode, elektrifikacije sela. Neposredno iza toga sta­vio se na čelo akcije sa svo­jim mještanima za obnovu u ratu izgorjele džamije u svom džematu Brda. Po ci­jenu vlastite odgovornosti ne pribavivši prethodno po­trebnu građevinsku doku­mentaciju (što je kasnije učinjeno) uspješno je priveo kraju ovu zamašnu i hairli akciju, te punih 30 godina ostao na položaju mutevelii­je. Titulu nije »nasilno« za­državao, već su ga džem atlije uvijek rado birale. Mudro je rukovodio svim akcijama. Volio je da čini dobro i dru­ge je podstrekavao da ga či­ne. Zahvaljujući dobrim dije­lom i njegovoj svesrdnoj angažovanosti vjerska pouka u džematu Brda održava se već više od 20 godina, a I završne svečanosti hatme se priređuju u pomenutom džematu. Zajedno sa svojim imami­ma hadži Selim ef. Džananovićem i Kasim ef. Hodžićem obilazio bi i najudaljenija se­la koja pripadaju džematu Brda i govorio o mnogostru­koj korisnosti islamske pou­ke. Komšije, poznanici i pri­jatelji cijeniše ga i volješe.
Smrt njegova ražalostila je sve one koji su ga poznava­li. Dženazi mu je prisustvo­vao velik broj ljudi. Iza sebe je ostavio dobra djela i lije­po odgojena četiri sina i če­tiri kćeri. Molimo Uzvišenog AIlaha dž. š. da rahmetli Asimagu obraduje džennetskim naseljem.

Omer Kadrić

Nema komentara:

Objavi komentar