07. 06. 2018.

SVEČANO OTVORENJE NOVOSAGRAĐENE DŽAMIJE U ŠETIĆIMA KOD ROGATICE 1965Hafiz Slnanudin Sokolović
Glasnik Islamske zajednice  1965

Na 16-tom kilometru puta Rogatica - Višegrad skreće se na put koji  vodi u Žepu. Sa desetog kilometra toga puta skreće se na lijevu stranu u džemat Šetiće, koji broji oko 290 muslimanskih domova. U Šetićima je još od ranije postojala džamija, koju je 1900. god. podigao rahmetli Dervišbeg Šetić, ali koju je zub vremena, a specijalno u toku dva prošla rata dobro nagrizao, koja nije mogla više služiti namijenjenoj svrsi, zbog čega su džematlije odlučile da poruše staru - dotrajalu džamiju i po­ dignu novu, koja će odgovarati vremenu i koja će biti i sa estetske strane na visini, kao što su i njihovi domovi, koje podigoše na zgarištima svojih kuća, koje je neprijatelj u toku drugog svjetskog rata popalio. Za novu džamiju poklonio je, i to na vrlo lijepom mjestu, jednu parcelu  zemljišta od 3 dunuma Mehmedalibeg Šetić i time ovjekovječio svoje ime i kod Boga i kod naroda. Još u prošloj godini, pošto su pribavljena sva potrebna odobrenja, pristu­pilo se izgradnji nove o džamije. Sav se džemat natjecao ko će više pridonijeti za izgradnju nove džamije. Simpatično je istaknuti da su izgradnju džamije pomagali i nemusiimani - Srbi, koji žive u blizini Šetića, a specijalno je nji­hova pomoć došla do izražaja kada se prevlačila sedra od munare Tekijske dža­mije iz Rogatice, jer su se Srbi - prema pričanju Šetićana - natjecali da na svoja kola svaki put natovare više od samih Šetićana. I novčana pomoć koju su dali nije neznatna.Kada je džamija bila dogotovljena, tada je za 22. avgust 1965. godine, u nedelju, zakazano svečano otvorenje iste. Kao izaslanici Vrhovnog islamskog starješinstva u SFRJ svečanom otvo­renju džamije su prisustvovali: Đozo hadži Husein ef., vjersko-prosvjetni refe­rent VIS-a i Sokolović kaiiz Sinanuddin, nastavnik Gazi Husrevbegove medrese iz Sarajeva.Na oko 2 kilometre, pred Šetićima izaslanike je čekalo oko 250 konjanika sa zelenim bajracima i državnim zastavama, odakle je kolona krenula prema džamiji, gdje je masa vjernika od preko 15 hiljada burno pozdravila izaslanike. Sa vite munare, koja stoji uz lijepu džamiju na brisanom prostoru, lepr­šala je zelena zastava, dok su sa iste odjekivali salavati dvojice mladića. Vjernici su uzimali abdest i okupljali se oko džamije čekajući početak svečanosti. U 11.30 h svečanost je otpočela učenjem Kur'ana - prigodnog ašereta, koje je proučio Sokolović. Zatim je u ime građevinskog odbora i Odbora IVZ u Rogatici pozdravio izaslanike, goste i vejrnike Radončić Redžep ef., džematski imam iz Rogatice, koji je iznio i historijat izgradnje novosagrađene džamije, poslije čega je predao ključ džamije Đozi hadži Husein ef. i zamolio ga da izvrši akt otvaranja džamije i istu proglasi vjerskim objektom IVZ.
Uzimajući riječ g. Đozo se na prvome redu zahvalio Svevišnjem Allahu koji je omogućio da se u miru i slobodi podižu bogomolje u kojima treba odga­jati ljude koji će se međusobno voljeti, paziti i u svim humanim i plemenitim akcijama ispomagati. Naročito je podvukao potrebu bratstva i jedinstva među istokrvnom braćom, bez obzira na vjersku i ideološku pripadnost, a koje se najbolje vidi iz zajedničkih akcija oko podizanja bogomolja bez obzira služile one muslimanima ili braći drugih vjeroispovijesti. Poslije g. Đoze riječ je uzeo Sokolović koji je govorio o liku pravog  vjernika - muslimana, o poštivanju islamskih principa ii potrebi usklađivanja života u duhu propisa Kur'ana. Naročito je podvukao štetnost upotrebe alko­holnih pića i potrebu valjanog odgoja djece i mladeži na kojima ostaje din, radi kojih se i podižu nove džamije da bi se u istima mogla odgajati u duhu Islama. Iza tog je Fazlić hadži hafiz Ismail ef. iz Sarajeva proučio dovu koja je iz hiljada grla glasno praćena sa: AMIN.
Odmah poslije toga, praćen tekbirima, g. Đozo je otvorio džamiju pro­glasivši istu vjerskim objektom IVZ. Dok se džamija punila vjernicima, dotle je grupa imama pred mihrabom  učila ilahije. Poslije klanjanja podne namaza za mnogobrojne goste priređen je banket. Vrijedno je istaknuti da su ovoj svečanosti pored predstavnika narodne vlasti prisustvovala i trojica odbornika mjesne pravoslavne crkvene opštine, koji su se rado odazvali pozivu svoje braće Šetićana. Dok su gosti ručali, dotle se mladež trezveno zabavljala, jer ne samo da se toga dana tu nije smjelo točiti i prodavati alkoholno piče, nego se niko nije mogao zapaziti da je došao pijan. Kao u »stari vakat«, djevojke su povele kolo u koje se uhvatilo oko 600 djevojaka pjevajući »starinske« pjesme dok su ih momci, a i stari izdaleka gledali. U kolu su sjedile majke, tetke i druge rodice pazeći na djevojke da se ne bi neuljudno ponašale.Neka Svevišnji Allah neograničeno nagradi Šetićane koji izgradiše ovako lijepu džamiju, koja vrijedi preko 12,000.000 din., kao i sve one koji ih u tome bilo moralno ili materijalno pomogoše. Neka Allah dž. š. dadne džennetske saraje onima koji džamiju zastriješe novim ćilimima čija vrijednost iznosi ne­koliko stotina hiljada dinara, a što sve skupa govori o velikom samoprijegoru, islamskoj svijesti i odanosti svojoj vjeri DINI - Islamu. Bože! Ovjekovječi ovaj lijepi hajrat. AMIN!

IZGRADNJA DŽAMIJE I MEVLUDI-ŠERIF U ŠETICIMA
Tajib Škaljić ·  ·  Glasnik_Islamske_zajednice-1965
U svakom broju Glasnika može da se nađe nešto o vjerskom životu naših
sela, pa zato smatram za dužnost pomenuti i selo Šetiće kod Rogatice. U ovom
selu se nalazila stara-dotrajala džamija, koja nije bila za upotrebu, a pored
toga se nalazila na brijegu koji puzi, pa su joj bili i zidovi popucali, te se ni u
kom slučaju nije mogla održati. Na inicijativu, Setić Mehmedalibega džematlije
su donijele odluku da se počne sa izgradnjom nove džamije. Prvo su izabrali
građevinski odbor u koji su ušli: Osmanović Numo, Osmanović Rašid, Dedaić
Meho, Dedaić Pašan i Šetić Mehmedalibeg. Mjesto na kome je bila stara dža­
mija nije odgovaralo, bilo je potrebno naći drugo povoljnije, koje dade Šetić
Mehmedalibeg u površini od tri dunuma. Džematlije dadoše svoje obaveze ko­
liko može koji da dadne u novu, te se upisa suma od 2,500.000.— din. Pomoću
Boga dželašanuhu i voljom naroda, radovi su ubrzano napredovali, a uz radove
i novac se trošio, pa smo se obratili Odboru IVZ-Rogatica i zamolili do objavi
susjednim džamijama za ubiranje novčanih pomoći da bi i dalje uspješno na­
predovala gradnja. Odbor je ovu molbu prihvatio i za kratko vrijeme, novac je
stizao od naše braće iz raznih krajeva. Tako se skupila suma od 700.000.— di­
nara. Svima mnogo zahvaljujemo i želimo da ih Bog obdari onim što im je
najdraže, na ovome i onome svijetu. Takođe se možemo zahvaliti Skupštini op-
štine Rogatica koja nam odobri da se slobodno kupi dobrovoljni prilog na na­
šem području. Radovi su prilično odmakli, sada je džamija pokrivena, a i mi­
naret izidan do šerefe, čestitim radom majstora Smailovića Emina. Tada je
odbor donio odluku da se održi mevludi šerif na dan 11. 10. 1964. godine. To
se oglasilo svim obližnjim selima. Osvanula je nedelja, po nebu se šetali tamni
oblaci puni kiše, koja je uskoro počela^da pada. Ipak, uatobus sa 44 mjesta pun
je krenuo iz Rogatice za Šetiće. Po dolasku u Setiće kiša je prestala i gosti su
bili raspoređeni po kućama da se malo odmore. Kada se podne namaz klanjao
i proučila fatiha roditeljima onoga koji je dao zemljište i svima mrtvim ovog
sela, tada su oči mnogih džematlija bile napunjene suzama, a neki su i plakali.
Tada je predsjednik IVZ Rogatice Edhem Hafizović održao kraći govor koji
je požljivo praćen. Poslije toga je rogatički imam Redžep ef. Radonjčić održao
vaz-nasihat, koji je u tišini praćen, a naročito je zapaženo da je omladina bila
zainteresovana. Onda je proučen mevlud šerif. Iako je bilo nevrijeme, prisus­
tvovalo je više od 1.000.— vjernika. Kao prilog se skupi 150.000.— din. Za ovo
sve treba odati priznanje Građevinskom odboru koji neumorno radi ne gledajući

Nema komentara:

Objavi komentar