09. 06. 2018.

HADŽI MUHAMED ef. ŠKALJIĆGlasnik Islamske zajednice - 1964
Hamdija AganagićRođen je u Sarajevu 1877. godine od oca H. Ahmeda koji je tada vršio duž­nost muftije u Sarajevu. Vjersku na­obrazbu stekao je u rogatičkoj medresi čiji je upravitelj bio otac mu H. Ahmed - muftija Rogatice. Idžazetnamu za obavljanje službe mudeirisa do­bio je od svog oca. U svojoj 21. godini, u društvu svoga oca, obavio je vjersku dužnost hadža.
Poslije očeve smrti preuzeo je duž­nost upravitelja medrese u Rogatici, i tu dužnost obavljao sve dok medresa nije izgorjela u I svjetskom ratu.
Poslije I svjetskog rata rogatička medresa nije obnavljana u ranijem svom obliku, ali je radila u privreme­nim prostorijama pod upravom H. Mu­hameda Škaljića.
U razdoblju između I i II svjetskog rata bio je stalni hatib Careve džamije a kasnije obnovljene Sedžaudin dža­mije u Rogatici. U isto vrijeme bio je i jedini vaiz u Rogatici. U tom razdoblju bavio se i trgovinom.
U II svjetskom ratu bio je prisiljen da napusti Rogaticu i da se stalno nastani u Visokom, gdje je proveo ostatak života - punih 20 godina. U Viso­kom je postavljan za džematskog imama, te je uz ovu dužnost održavao pre­davanja u visočkoj medresi. Tu je vršio dužnost imama sve do svoje smrti - 11. XII 1963. Dženaza je obavljena uz veliko učešće građana Visokog uoči Leilei Miradža 12. 12. 1963. godine. Umro je u svojoj 87. godini života, nakon kratkog bolovanja od 4 sata.
Cijelog svog života aktivno je učestvovao u radu Vakufa i vjerske orga­nizacije u Rogatici i Visokom. Može se reći da je bio glavni pokretač vjerskih i vakufskih djelatnosti u rogatičkom srezu. Neprekidno je bio član vakufskog povjerenstva a više godina i predsjednik. Kao izaslanik vakufskog povjeren­stva, u svrhu inspekcije vjerskih škola, svake je godine obilazio mektebe na području sreza rogatičkog. Kao vaiz i vjersko-prosvjetni radnik više puta je obišao sva, i najmanja sela na području rogatičkog i visočkog sreza. Bio je aktivni član Udruženja ilmije BiH.
Nije bio pripadnik nijedne političke organizacije u staroj Jugoslaviji a uvijek je zagovarao slogu i saradnju između muslimana i pravoslavnih.HADŽI MUHAMED ef. ŠKALJIĆ
Glasnik Islamske zajednice - 1982

Ovaj naš alim pripada onoj dosta brojnoj plejadi islam­skih učenjaka što ih je dala Rogatica. Rođen je u Sarajevu 1877. g. u vrijeme dok mu je otac zamjenjivao otsutnog muf­tiju u Sarajevu. Poslije se skupa s ocem preseljava u Rogati­cu, gdje je pred ocem završio Rogatičku medresu, a kasnije od oca je dobio i idžazetnamu, koja mu je omogućila da pos­lije smrti svog oca Ahmed ef. postane nastavnik ove medrese i ujedno njen upravnik, koju je dužnost obavljao sve do pres­tanka rada ove medrese.U vremenu između dva rata vršio je i dužnost stalnog ima­ma i hatiba Careve džamije u Rogatici. Kao dobar poznavalac islamskih nauka hadži Muhamed ef. je obavljao i dužnost stal­nog vaiza u Rogatici te ga je II svjetski rat zatekao na ovim dužnostima.
Ratne prilike prisilile su hadži Muhamed ef. da napusti svoju Rogaticu i da se preseli u Visoko. U ovom mjestu pro­veo je ostatak svog života i pune dvije decenije, mada u poodmakloj dobi života, služio je Islamskoj zajednici i davao imam, a istodobno je predavao u Visočkoj medresi. Na duž­nosti imama zatekla ga je i smrt 12. XII 1963. g. Umro je u 87. godini života, a dženazu mu je ispratila ogromna masa građana, što dokazuje koliko je bio cijenjen kod naroda i kako je i u svojim starim danima znao pridobiti simpatije naroda i to samo po svom strogo islamskom životu i predanom radu za dobro zajednice.Za vrijeme svakog boravka u Visokom hadži Muhamed ef. je, pored ostalih svojih djelatnosti, držao predavanja za uži krug slušalaca iz hadiskog djela Sahihl Buhari.
»Škaljić h. Muhamed ef.« — Hamdija Aganagić, Glasnik VIS a3-^4/64.

Nema komentara:

Objavi komentar