09. 06. 2018.

OTVORENJE DŽAMIJE U ŽIVALJEVIĆIMA 1967

ŽIVALJEVIĆI — ROGATICA.
Glasnik islamske zajednice 1967Selo Živaljevići udaljeno je od Roga­tice 15 kilometara. U selu je postojala stara džamija koja je dotrajala. Već tri godine džematlije istog sela i okolice sa svojim imamom Asim ef. Begilovićem, koji je imam u Godomilju, počeli su se spremati na hajirli posao da bi obnovili svoju džamiju, te su izabrali i građevinski od­bor. Koncem godine 1966. su srušili staru džamiju i počeli zidati novu masivnu. U rano proljeće ove godine dali su se svim silama na posao i produžili sa radom. Džamiju su vrlo masivno ozidali i pokrili. Sa radom je upravljao građevinski tehničar Midho Dajdžić ne žaleći truda, nadgle­dajući posao.
Kad su džamiju pokrili, zaključili su da se prouči MEVLUDI-ŠERIF 14. maja ove godine. Već od ranog jutra svijet se počeo iskupljati iz udaljenih krajeva, kao i iz obližnjih. Bilo je posjetilaca iz Žepe, Rogatice, kao i iz drugih džemata. Svečanost je počela u 11.30 sati učenjem salavata koje je učio Ahmedbeg Šetić. Poslije klanjanja podne namaza imam Asim ef. održao je vrlo lijep i jezgrovit govor. Govorio je o imamima, džamiji, džematu, učenicima, minberi, i ćursu. MEVLUD su učili veći­nom stariji ljudi džematlije, te imam iz Rogatice Redžep ef, imam Asim ef. iz Godomilja i imam iz Žepe Ali ef. Za vrijeme učenja izvođene su kaside i salavati. H. Halid Spahić iz Rogatice učio je ašere. Pri završet­ku MEVLUDA mala Hanka Čatić iz Kozadara recitovala je »Braćo i sestre mile«, a 12 godišnja Hočo Hajrija recitovala je odlomak iz Kadića Mevluda o smrti Muhamed a. s. Prilikom recitovanja nije niko ostao a da nije pustio suzu. Za vrijeme učenja vjernici su počašćeni više puta šerbetom. Po završetku MEVLUDI ŠERIFA imam Asim ef. je održao kratak govor i zahvalio se je svima prisutnim, te predao riječ piscu ovih redaka. Isti se je zahvalio prisutnim kao i svima darovateljima ko­ji su dali svoj udio u izgradnji ove Božije kuće. U svom govoru je zamo­lio sve prisutne da šalju djecu na vjersku obuku naglasivši da na mla­đima svijet ostaje. Zahvalio se i darovateljima koji su istog dana doni­jeli ćilime i serdžade da bi se moglo klanjati. Priložili su Mehić Adil 1 čilim u vrijednosti 100.000 dinara. Mehić Nurija 1 čilim u vrijednosti100.000 dinara, Kadrić Rasema 1 serdžadu u vrijednosti 25.000 dinara, Osmanović Zarfija 1 serdžadu u vrijednosti od 25.000 dinara i Kulić Devlija 1 čilim u vrijednosti od 80.000 dinara.Treba napomenuti naročito istaknute priloge Balčak Uglješe koji je dao 7 kubika građe u vrijednosti oko 210.000 dinara, te Lugonje Milosava, 1 kubik građe u vrijednosti od 30.000 dinara, kao i mnogih drugih koje ću drugom prilikom istaći u Glasniku. Svima darovateljima kao i posjetiocima se najljepše zahvaljujem.

(Edhem Hafizović)

OTVORENJE DŽAM IJE U ŽIVALJEVIĆIM A
Glasnik_Islamske_zajednice-1969


Ferid Čoralić:
U selu Živaljevićima kod Rogatice sagrađena je i svečano je otvo­rena nova lijepa džamija. Akciju za sagradnju džamije pokrenuo je i do njenog svečanog otvorenja pomagao je i nadzirao predsjednik Džaminskog odbora Salko Hodžić.
Džamija je sagrađena dobrovoljnim prilozima. Mogućno je da se istaknu najznačajniji prilagači i to:Salko Hodžić, Mujo Živalj, Dervo Živalj, Hamdo Kadrić, Adil Kadrić, Miralem Kadrić, Adil Mehić, Meho Starogorčević, Alija Starogorčevič, Sejfo Agič, koji su priložili u novcu po 100.000 st. dinara. Nail Živalj priložio je 82.000 st. din., Huso Hodžić priložio je 70.000 st. din., a Edhem Zimić 62.000 st. dinara. Po 50.000 st. dinara priložili su: Ibro Isaković, Meho Isaković, Abid Jahić, Vasvija Živalj i Šaćir Vatreš.Gradnju džamije pomoglo je i selo Stara Gora, iz koga su prilo­žili po 100.000 st. din. Ragib Agič i Nesib Roljo. Hasan Agić priložio je70.000 st. dinara, Meho Čavkušić 62.000 st. din., Meho Zimič 60.000 st. din., a po 50.000 st. din. priložili su Ibrahim Agić i Šaćir Agič. Jahić Juso priložio je 40.000 st. dinara.
Novu džamiju darovali su ćilimima: Hasnija Hodžić, Hasan Hodžić, Mujo Živalj, Dervo Živalj, Vasvija Živalj, Behka Starogorčević. I selo Žepa darovala je džamiju ćilimima, a priložili su: Bula Kulovič, Nura Kulović, Haška Kulović, Duda Kulović, Hasan Numanović. Serdžadama su darovali džamiju: Mula Čavčić, Šerifa Česko, Merka Hodžič, Vezira Tabaković, Zarfija Omanovič.
Živaljevčanima čestitamo ovaj veliki uspjeh, a prilagačima i daro­vateljima izražavamo bratsku zahvalnost u ime Džematskog odbora, a od strane naše Redakcije
ŽIVALJEVIČI — ROGATICA: Svečano otvaranje novosagrađene džamije

Glasnik Islamske  zajednice-1968

Iako sasvim mali džemat, svega oko 70 domaćinstava, ipak su ove vrijedne džematlije, razumije se uz pomć i susjednih džematlija, uspjele za relativno kratko vrijeme sagraditi vrlo lijepu džamiju, koja svojom masivnošću i estetskim izgledom zaista zadovoljava. Posebno što je ova džamija na takom mjestu da je izložena dalekom vidiku.
Svečanom otvaranju 18. V III 1968. godine kao izaslanik ispred Starješinstva IVZ SR BiH prisustvovao je potpisani, koji je nakon iz­ručenja selama svim prisutnim od najviših organa IVZ. govorio o svr­si i ulozi džamije oduvijek a posebno u današnjim prilikama. Posebno je podvukao važnost vjerske nastave .međusobne sloge i ljubavi među našim narodima, predočivši prisutnima, da se moć i sna­ga, kako jedne obitelji i uže zajednice, tako i državne zajednice, cijeni i odmjerava prema visini i stepenu sloge njihovih članova. Na svečanosti, pored mase vjernika, prisustvovali su i predstavnici nar. vlasti i SSRN, kao i lijep broj susjeda pravoslavne vjere, koji su svojim vidnim prilozima učestvovali i u izgradnji same džamije. Džematlije ove lijepe džamije, sa svojim građevinskim odborom na čelu sa vrijednim i požrtvovanim predsjednikom zaslužuju punu paž­nju i priznanje. Neka ih Svevišnji Allah dž. š. obilno nagradi.
(H. Kasim Ibrišimović)
 

Nema komentara:

Objavi komentar