07. 06. 2018.

IBRAHIM EF. FERIZPreporod 1987Nakon kraće bolesti pre­selio je na Ahiret imam Ibrahim ef. Feriz 4. novembra 1986. godine. Bio je imam džamije u selu Vragolovi kod Rogatice. Rođen je 1920. godine u istom selu, gdje je stekao i osnovno ob­razovanje. Poslije toga odla­zi u Sarajevo gdje se upisu­je u Medresu, koju završava 1939. godine. Od tada se posvetio imamskom pozivu u kojem je proveo oko 40 godina.Kad je izbio drugi svjet­ski rat Ibrahim ef. se priklju­čio narodnooslobodilačkom pokretu naroda Jugoslavije. Poslije oslobođenja zemlje jedno vrijeme radio je u Opštini, a 1960. godine postav­ljen je za imama džamije u njegovom rodnom selu. u džematu Vragolovi. Na nje­govu inicijativu, koja je naiš­la na opštu podršku tamoš­njeg džemata, započeta je akcija za izgradnju džamije. Porušena je stara i dotrajala džamija, a sagrađena je i ve­ća i ljepša sa bijelom vitkom munarom koja sada krasi ovaj kraj. Trudeći se, Ibra­him ef. je uspio da okupi re­lativno veći broj polaznika vjerske pouke. Privržen svom imamskom pozivu os­tao je vezan za svoju džami­ju, tako reći, sve do smrti. Bez ikakve dvojbe može se ustvrditi da je Ibrahim ef. bio vrijedan, pošten i human čovjek, pa je kao takav bio svugdje rado viđen i pošto­van. Kao takvom, i za života izražavana je pažnja, pošto­vanje i priznanje za njegovo djelovanje i odnos prema ljudima, bez obzira na razli­ke među njima. Te izraze poštovanja prema njemu džematlije su Iskazali i posli­je smrti, prilikom ispraćaja u vječni dom. Na vijest o nje­govoj smrti ljudi su izražava­li iskreno žaljenje, a na dženazi su bili prisutni u veli­kom broju.U ime svojih kolega ima­ma, u ime Odbora Islamske zajednice u Rogatici, od Ib­rahim ef. su se oprostili Ešref ef. i Omer ef. na čiji poziv su svi prisutni na dženazi iz­rekli riječi oprosta, ukoliko je bilo kad i bilo čime učinio nekome nažao, te mu posli­je dove svi proučili po Fatihu. Ovom prilikom od srca želimo da ga Uzvišeni i Milosni Allah dž.š. za njegova dobra djela nagradi Džennetom, a njegovim najbližim podijeli sabur.
S.K. S.B

Nema komentara:

Objavi komentar