10. 06. 2018.

SULJO HODŽIĆ Preporod 1986, br 19


Osamnaestog jula 1986. god. u 74-oj godini, preselio je na Ahiret, Suljo Hodžić iz Godimlje O. I. Z. Rogatica. Tog dana prestalo je da ku­ca jedno plemenito srce, koje je u sebi nosilo veliku ljubav prema svojoj vjeri. Koliko je rahm. Suljo bio pri­vržen vjeri i džamiji najbolje govori podatak da je od rata pa sve do 1980. god. bio muezin u Godimlji. Ovu časnu dužnost je za sve to vrijeme (oko 40 god.) obavljao bez ikakve materijalne nadoknade, dakle u ime Allaha dž. š. i za njegovu ljubav.
U toku 1985. i 1986. god. Suljo je lično priložio za džami­ju u Godimlji iznos od 40.000.— dinara..Ni jedna korisna ak­cija u ovom kraju nije izvedena a da Suljo nije učestvovao u njoj. Suljinom smrću nije se ugasila uspomena na njega. Na­protiv, njegovi sinovi: Alija, Osman i Edhem sa velikom lju­bavlju gaje uspomenu na svoga rahmetli oca. Oni su nepos­redno nakon njegove smrti priložili za Gazi Husrevbegovu medresu iznos od 20.000.— din., a za list Preporod 10.CXX).— dinara.Neka Allah dž. š. rahmetliji za sva učinjena dobra djela podari Džennet, a njegovoj porodici sabri-džemil.
 
R. Н.

Nema komentara:

Objavi komentar