27. 04. 2019.

Nišan iz sela Rakitnica kod Rogatice


autor Mirsad Durmišević


U selu Rakitnica kod Rogatice nalaze brojni stećci, ali i nišani iz „turskog vakta“ koji svjedoče da su ovi prostori bili naseljeni još u srednjem vijeku. Među najstarijim nišanima je nišan sa turbanom koji se nalazi na lokalitetu zvanom Prelo, na raskršću za Odžake, nedaleko od obnovljene džamije. Niko pouzdano ne zna kome ovaj nišan pripada. Postoji nekoliko narodnih predaja. Po jednom kazivanju to je mezar nekog bega dobre duše, dobričine, koji nije živio samo za sebe. Pomagao je sirotinju. Po drugom kazivanju nadgrobni spomenik pripada evliji. Lokalno stanovništvo ovaj nišan naziva šehidskim nišanom, što mislim da nije tačno jer šehidski nišani prepoznatljivi su po tome što na sebi imaju isklesane gute, veličine jabuke, koje simboliziraju rane poginulog šehida, a ovaj nišan, koliko ja znam to nema.  Sve osobine nišana sugeriraju da potiče iz XVI/XVII vijeka i vjerovatno zbog svoje veličine obilježava mezar nekog uglednika ovog kraja, možda age ili bega.
Nišan je oblika stuba kvadratne osnove na koju se nastavlja valjkasti vrat, a na njega turban sa kavukom (mudževezom). Saruk (platno) na turbanu  ima fino rađene kose gužve bez prevoja  koje se pri krajevima sužavaju i završavaju na vrhu vrata nišana i dnu lijepo urađenog kavuka (mudževeze). Nema na sebi nikakvih ukrasa ni tariha. Nišan je visok oko 200 cm. Stan nišana čini prizma kvadratne osnove promjera oko 35 x 35. Turban je promjera oko 45 cm, kavuk oko 15 cm. Vrat je visok oko 15 cm, prečnika oko 30 cm. Nišan je potonuo i naget je na jednu stranu te mu prijeti opasnost od rušenja. Izgrađen od krčnjačke breče i ograđen drvenom ogradom.
23. 04. 2019.

Izvor Rakitnice (pritoke Prače)

autor: Mirsad Durmišević


Rakitnica je lijeva pritoka rijeke Prače i zauzima dio središnjeg slivnog područja ove rijeke. Izvorište (izvorišna čelenka) Rakitnice se nalazi u jednom proširenom amfiteatru u kojem, iz umrtvljenog sipara, izvire veći broj malih vrela koja sva zajedno daju Qmin 140 l/s vode. Od ovih izvora se odmah formira jedan tok koji  svoj put nastavlja prema selu Rakitnica. Izvorište se nalazi između brda Prisoj i Jasika  (Stupni do, Dolovi), kod Vojinovića kuća, nedaleko od sela Šenkovića na istočnom obodu Glasinačkog polja. Izvor rijeke je na visini 760 metara, a svoj tok završava ušćem u rijeku Praču u Sastavcima, istočno od sela Mesića (zaseok Izgumanje) na  nadmorskoj visini 460 metara. Visinska razlika je oko 300 metara, što znači da je pad vrlo veliki. Dužina toka je 23 km. Ima merdijanski pravac pružanja toka. Površina sliva Rakitnice je je 302 km². Rakitnica ima stupnjeviti uzdužni profil, koji se sastoji od nejednakih padova, pri čemu se u pojedinim sektorima javljaju prelomi i veći padovi sa slapovima i brzacima. 
Izvorište rijeke Rakitnice nudi prekrasan ambijent, koji je dobrim djelom očuvan, pa se stoga očuvanost datog prostora uz pravilno upravljanje tj. održivi razvoj, može uvrstiti kao potencijal u svrhu razvoja turizma. Relativno solidna ocjena ovog fenomena leži u tome da područje same izvorišne čelenke predstavlja autentičan sklop (pejsaž) reljefnih, hidro i biogeografskih elemenata. Izvorište je skriveno između proplanaka i šumaraka bukve (Fagus sylvatica) uz pojedinačne primjerke hrasta kitnjaka (Quercus petraea) i javora klena (Acer campestre). Naravno tu je prisutna i hidrofilna prizemna vegetacija.
Rijeka i selo  Rakitnica su dobili ime vjerovatno po vrbi rakiti (Salix purpurea L.) kojom je tok obrastao gotovo cijelom dužinom. Moguće da je Rakitnica dobila ime i po rakovima koji su živjeli, u tada njenoj čistoj vodi. Omer Hadžiselimović u djelu Bosanski gradovi krajem 19. vijeka Rakitnicu naziva "Rakov potok", kao i  Johan Von Azbot "Potok rakova", u knjizi Bosna i Hercegovina, slike i putovanja!