29. 06. 2018.

Kovanj 1967

 
Glasnik Islamske zajednice - 1967, br. 1-2.
Ismet Ćatić

KOVANJ — Selo Kovanj nalazi se 5 km udaljeno od Rogatice, a naselje­no je pretežno muslimanskim stanovništvom. Stanovništvo je veoma ak­tivno u vjerskom životu. U sredini sela nalazi se džamija koja je za vrijeme rata mnogo stra­dala. Poslije oslobođenja džematlije ovog sela zajedno sa džematlijama okolnih sela rješile su da obnove džamiju. Najviše zasluga za opravku džamije ima imam Mustafa efendija Hodžić i mutevelija Mehmedalija Sijerčić, jer su oni angažovali ostale džematlije u vezi opravke i puštanja u rad džamije.
Ove godine napravljena je na sofama džamije jedna soba koja slu­ži za vjersku obuku. Do sada je 5 generacija iz Kovanja završilo obuku. Tako i ove godine oko 30 polaznika uče vjersku obuku.
Za opravku ove džamije utrošeno je 460.000 starih dinara, pored ra­dne snage koju su džematlije dale prilikom dobrovoljnih radnih akcija. Za opravku ove džamije najviše su udjela dali slijedeće džematlije:
Hamza-beg Sijerčić 20.000.— st. dinara i 1 serdžadu čija je vrijednost 10.000.— st. dinara, Mušan Hodžić 34.500.— st. dinara, Džemila M. Ho­džić 30.000.— st. dinara, Pašan Hodžić 15.000.— st. dinara, Mujo Kurtić 4 nd građe u vrijednosti od 80.000.— st. dinara, Zulfo Čatić 6100 nd zem­ljišta u vrijednosti od 300.000.— st. dinara, Pašahanuma Dervišević 1 ćilim u vrijednosti od 60.000.— st. dinara, Munibhanuma Džambasović 1 ćilim u vrijednosti od 40.000.— st. dinara, Zejneba Paralija 1 ćilim u vrijednosti od 40.000.— st. dinara, Hajrija Hasanagić i serdžada u vri­jednosti od 15.000.— st. dinara.
U nedelju 23. oktobra 1966. godine održan je mevludi-šerif. Posjeta je bila nezapamćena, jer je prisustvovalo stanovništvo ne samo iz obliž­njih sela nego i iz onih najudaljenijih da bi uveličalo ovu proslavu. Džematlije su ih lijepo dočekale i ugostile. Svečanost je počela u 12 sati kada je muezin sa munare na kojoj se je lepršao zeleni barjak, počeo učiti ilahije i dao ezan. Poslije klanjanja podne polaznici vjerske obuke su sa ilahijama ušli u džamiju, a narod je navalio i za čas je džamija bila puna. Pored ostalih mevludu je prisustvovalo dosta svijeta iz Rogaticemeđu kojima je bio i  predsjednik O.I.V.Z. Hafizović Edhem ef. Prije učenja mevludi-šerifa uzeo je riječ imam ove džamije i zahva­lio se je svima koji su došli da uveličaju ovu proslavu.
Za vrijeme učenja posebno su se istakle učenice vjerske obuke koje su svojim umiljatim glasom izvodili ilahije. Po završetku predsjednik Hafizović se je zahvalio imamu na ovako lijepoj organizaciji svečanosti i džematlijama koji uveličaše proslavu, kao i roditeljima koji su dali svoju djecu na vjersku obuku. Govorio je i o vjerskoj obuci, da treba slati djecu što više da uče o vjernauci. Daj Bože da se i drugi u ovo ugledaju.
(Ismet Ćatić)

Nema komentara:

Objavi komentar