04. 04. 2018.

Vakuf Husejn-bega sina IIjasova u Rogatici

Vakuf Husejn-bega sina Iljasova u Rogatici
Salih Trako
ZNAČAJNIJI VAKUFI NA PODRUČJU JUGOISTOČNE BOSNE
Iako se u popisu vakufa u Bosni iz 1540. g., najstarijem popisu na ovom području, spominje vakuf džamije sultana Bajazida (II, vi. 1480-1512) u Rogatici (Ćelebi Pazar) i još neki manji vakufi u tom mjestu, sačuvala se vakufnama samo za nešto mlađi ali značajan vakuf Husejn-bega sina IIjasova Arnautovića iz 1558. g.1)
Spomenuti vakif je u tom mjestu podigao i uvakufio nekoliko vjersko-prosvjetnih objekata, kao i više koristonosnih objekata čiji će prihodi, uz prihod koji se dobije kao interes od veće svote gotova novca koji je također uvakufio, služiti za održavanje svih uvakufljenih objekata i plaćanje službenika vakufa.
Uz to, ovo je dokument i za uvakufljenje koje je izvršila vakifova žena Hatidže-hatun, kao i vakifova sestra Mihri-hatun, kako ćemo to kasnije vidjeti.
U vakufnami u dvanaest posebnih tačaka kaže se da je Husejn-beg iz svog imetka izdvojio i uvakufio:
— tabhanu — radionicu za štavljenje životinjskih koža na rijeci Toplik i svu opremu i prava koja joj pripadaju, a koju je kupio zakonitom kupoprodajom od tabaka Hajdara u kasabi Čelebi Pazaru, na tekućoj vodi Toplik;
— pet dućana, koje je kupio od Sefer ćelebije, u spomenutoj kasabi;
— jednu kuću sa baščom iza navedenih dućana i sve što toj kući pripada;
— dva (druga) dućana u spomenutoj kasabi te kuću i bašču iza njih koje je kupio od Ajasovih sinova;
— četiri dućana u spomenutoj kasabi koje je kupio od ćurčije Alije;
— hamam koji je spomenuti vakif sam podigao iza dućana koje kupio od spomenutog ćurčije Alije;
— tri mlina i valjalicu sukna na rijeci Rakitnici što ih je kupio od terdžumana Alije, te njivu koja se nalazi u njihovoj blizini, a koja je potrebna za jaz spomenutih mlinova;
— 76.430 srebrenih akči u opticaju;
— deset dućana koje je podigao ispred karavansaraja što ga je vakif sagradio u spomenutoj kasabi;
— džamiju koju je podigao i mekteb u blizini te džamije u spomenutoj kasabi;
— mekteb koji je podigao u blizini svoje kuće u selu Vrhbarje.
Prihodi od kirija i interesa od novca koji će se davati u promet, vakif određuje da se troše za plate službenika vakufa i održavanje objekata.
Vakifu se pridružila i njegova žena Hatidža-hatun, kći Sinan-vojvode. Ona je opunomoćila svoga muža Husejn-bega da u njeno ime uvakufi 15.016 srebrenih akči.
To isto je učinila i vakifova sestra Mihri-hatun. Ona je uvakufila 3.000 akči. I jedna i druga određuju da njihovim vakufom upravlja mutevellija Husejn-begova vakufa. Prihod koji se dobije od interesa na novac koji su uvakufile i koji treba da se daje na zakonu propisani način u promet, određuju da se troši uglavnom u slične svrhe kako je to odredio i Husejn-beg za svoje uvakufljenje. S te strane posmatran, ovo je neka vrsta porodičnog vakufa. U vakufnami se spominju također i umrli bliži srodnici ovih troje vakifa: Oruč-aga, brat Hatidže-hatun, po kome je nazvana i jedna mahala u Čelebi Pazaru (Rogatici), u kojoj je Oruč-aga kupio, popravio i onda uvakufio jedan mesdžid; nadalje, spominje se otac Hatidže hatun Sinan-vojvoda, očigledno vakif jer se u izvorima spominje mahala Sinan-vojvode u Čelebi Pazaru (Rogatici); zatim njena majka Fatima-hatun te Aiša, kći Husejn-bega i Hatidže-hatun. Za sve spomenute ličnosti, vakifa Hatidže-hatun uvjetuje određena »učenja« za spas njihove duše.

1) Original vakufname čuva se u Gazi Husrev-begovoj biblioteci u Sarajevu, pod br. 164 (534). Vakufnamu je pripremila mr. Lejla Gazić, za izdanje Vakuf-name iz Bosne i Hercegovine XV i XVI vijeka, u Orijentalnom institutu u Sarajevu.

 

.
Nema komentara:

Objavi komentar