07. 04. 2018.

Votivna ara Mitri od Publija Elija Klemensa Juniora, veterana i duumviraVotivna ara Mitri od Publija Elija Klemensa Juniora, veterana i duumvira 
Administrativne jedinice nepoznatog imena iz istočne Bosne i Podrinja
Amra Šačić BećaSpomenik je pronađen 1967. godine u centru grada Rogatice kraj potoka Toplika. Lokacija na kojoj je pronađen ukazuje da se tu nalazio mitrej, odnosno hram boga Mitre. Spomenik je nađen na dubini od šest metara i bio je prekriven debelim slojem sedre. Ara je napravljena od krečnjaka. Zadnja strana are, koja je vjerovatno stajala uz zid, ostala je hrapava, dok su baza i gornji dio spomenika profilisani. Na prednjoj strani strehe nalazila se spiralna rozeta. S obje strane rozete urezan je po jedan izdužen bršljenov list.
Dimenzije: Visina: 99 cm, Širina: 59 cm, Debljina 29 cm. Visina slova: 5 cm.
AE 1976, 0533 = AE 2009, 1028 = ILJug II, 624. EDCS - 09300472 = EHD 012315. Bojanovski 1967, 47 - 49; Zotović 1973, 62 - 63; Imamović 1977, 458; Bojanovski 1981, 134; Mesihović 2009, 59 - 60; Mesihović 2011, 125 - 126.
Invicto Mit(h)r(ae) / P(ublius) Ael(ius) Clemens / Iunior / IIvir et q(uin)q(uennalis) 5/ [-]CTI(?) vet(eranus) / v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito).
Nepobjedivom Mitri. Publije Elije Klemens Junuior, duumvir kvinkvenalis ... veteran, zavjet ispunio rado zaslužno.

Preuzeto iz Bojanovskog 1967, 48

R. 1: Mitrino ime uklesano nepotpuno, MITR. – R. 2: U nomenu Aelius nastupa ligatura AE. – R. 3: U ovom redu nema specifičnosti, riječ je u cijelosti uklesana. – R. 4: Magistratura quinquennalis uklesana na način da su uklesana samo početna dva slova od obje riječi koje čine složenicu. U prvoj rekonstrukciji teksta Bojanovski je riječ duumvir iz četvrtog rada pročitao kao (duum)vir. Kasnija istraživanja su dokazala da se na spomeniku može pročitati složenica IIvir. – 5: U riječi veteranus javlja se ligatura ET. Druga riječ se ne može rekonstruisati. Naučnici pretpostavljaju da je na tom mjestu bilo uklesano ime municipalne jedinice u kojoj je dedikant spomenika bio duumvir kvinkvenalis. Bojanovski je naglasio da je sa velikom rezervom taj dio teksta rekonstruisao sa CTI. Taj dio natpisa je jako oštećen i slova su plitko uklesana. – R. 6: Skraćenica VSLM se može precizno restaurirati. Na spomeniku se ne pojavljuju nikakvi znakovi interpunkcije.
150. - 250. godine
Spomenik je pronađen pored potoka Toplik. Arheološkim istraživanjem potvrđeno je da je pored spomenutog potoka prolazila rimska cesta Salona – Argentaria.35 Natpis je pronađen na prostoru na kojem se nalazilo rimsko urbano naselje. Naime, na osnovu arheoloških nalaza utvrđeno je da se antička aglomeracija u Rogatici nalazila između brda Lunja i rijeke Rakitnice. Pored ostataka rimske ceste i epigrafskih spomenika, tu je nađeno dosta rimskog građevinskog materijala i novca.36 Ovaj spomenik također potvrđuje postojanje gradske uprave budući da je Publije Elije Klemens Junior bio i duumvir, odnosno lokalni sudija. Budući da je na natpisu naglašeno da je on duumvir kvinkvenalis, znači da je obavljao i dužnost cenzora u koloniji. Sama titula quinquennalis ukazuje da je riječ o magistraturi za koju su izbori vršeni svakih pet godina.37 Pored tria nomina, na natpisu se pojavljuje i agnomen Iunior koji je jedan od najčešćih rimskih agnomena. Ne treba odbaciti mogućnost da je ovaj duumvir u rodbinskoj vezi sa istoimenim dumvirom čiji je spomenik također nađen u Rogatici.38 Ime dedikanta spomenika se ubraja u uobičajena rimska imena. Tria nomina koja se javlja u onomastičkom obrascu dedikanta bi ukazivala da je spomenik nastao u drugom stoljeću, dok određene paleografske karakteristike omogućavaju dataciju spomenika u treće stoljeće.39 Precizna datacija nastanka spomenika nije moguća, ali je izvjesno da je riječ o jednom od najstarijih Mitrinih spomenika sa prostora današnje BiH.40 Iako se prisustvo ovog kulta u istočnoj Bosni obično povezivalo sa blizinom Mezije Superior, treba imati u vidu da je u ovom slučaju dedikant veteran koji se vjerovatno sa ovim kultom upoznao tokom svoje vojne službe.41 Moguće je da je riječ o čovjeku koji potječe sa tog prostora, jer očigledno ime Publije Elije Klemens je dosta prisutno kod domaće elite.42 Ono što ima posebnu vrijednost u vezi sa ovim spomenikom jeste činjenica da je ovaj duumvir bio ujedno i veteran. Prema tekstu natpisa nije moguće odrediti u kojoj legiji je služio Publije Elije Klemens Junior.43 I na dvostrukom žrtveniku koji je posvećen Liberu Baku i Jupiteru nije navedeno ime legije.44 Dedikant tog spomenika je veteran koji se također zove Publije Elije Klemens. Bojanovski je iznio tezu da je riječ o istoj osobi kao i na drugom Jupiterovom spomeniku iz Rogatice. Nasuprot Bojanovskom, Mesihović smatra da je žrtvenik posvećen Liberu Baku i Jupiteru podigao djed ili otac dedikanta Mitrinog spomenika.45 Prozopografska analiza koju je uradio Bojanovski u ovom slučaju je prihvatljivija. Na kraju treba istaći da prisustvo rimskih veterana ide u prilog tezi da je na prostoru današnje Rogatice postojala rimska kolonija.35 Tab. Peut. V, 3 - VI, 2; Bojanovski 1981, 134; Bojanovski 1988, 171.
36 Arheološki leksikon BiH, tom 3, 105.
37 Langhammer 1973, 63 - 64.
38 CIL 03, 08366 = ILJug 1566 = AE 2009, 1028; Mesihović 2009c, 61.
39 Bojanovski 1967, 49.
40 Imamović 1977, 282.
41  Bojanovski smatra da ime dedikanta upućuje na to da pripada domaćoj aristokratiji koja je romanizirana u vrijeme Hadrijanove vladavine (Bojanovski 1967, 49) Njegovo mišljenje dijeli i Mesihović koji ističe mogućnost da je lokalna aristokratija dobila rimsko građanstvo od cara Hadrijana koji je vjerovatno lično boravio u ilirskim provincijama 133. godine. Prema mišljenju ovog naučnika moguće je da su tom prilikom dodjelom rimskog građanstva vjerovatno bili nagrađeni određeni slojevi lokalne aristokratije (Mesihović 2009c, 58 - 59). Ipak, treba podvući da sa ovakvim zaključcima treba biti oprezan, budući da u pisanim izvorima nema potvrda za ove teze. U vrijeme Hadrijanove vladavine peregrinsko stanovništvo širom carstva je dobijalo rimsko građanstvo što je bilo u skladu sa politikom tog rimskog cara. To je period u rimskoj historiji poznat po ekonomskom i kulturnom prosperitetu što se odrazilo i na proces romanizacije.
42  CIL 03, 08366 = ILJug 1566 = AE 2009, 1028; CIL 03, 08367 = AE 1939, 0303 = ILJug III, 1567.
43  U Arheološkom leksikonu BiH iznesena je teza da su na prostoru Rogatice bili naseljeni veterani VII legije (Legio VII Claudia Pia Fidelis) (Arheološki leksikon BiH, tom 3, 105). Za ovu tezu nema nikakvih dokaza jer se niti na jednom natpisu iz bliže okoline Rogatice ne navodi ime te legije.
44 CIL 03, 08367 = AE 1939, 0303 = ILJug III, 1567.
45 CIL 03, 08366 = ILJug 1566 = AE 2009, 1028; Bojanovski 1967, 149; Mesihović 2009, 61

Nema komentara:

Objavi komentar