19. 10. 2018.

Dva rukopisa mushafa iz Godomilja

Takvim 1969

U selu Godomdlju (kraj Rogatice), u kojem je za vrijeme proš­log rata pobijeno više od 4/5 stanovništva, izgorjela su, koliko znam, i dva rukopisa mushafa. Osobito je lijep bio onaj što ga je posjedovala porodica rahm. Mujage Bogilovića. Bio je ukrašen raznobojnom orna­mentikom i pisan tako čitkim i ujednačenim rukopisom, da se lakše iz njega učilo negoli iz štampanog. Počeci sura tj. zaglavlja, oznake sa strana za džuzove, hizbove i sedžded-tilavet, te punkte između ajeta izrađeni su bili zlatnom bojom. Sa strana su bile označene i »makre«. A osobito je rukopis bio izvrstan i odavao je vrsnog kaligrafa. Mada se o tačnom porijeklu (kao i pisaru) toga mushafa nije sigurno znalo, postojale su neke indicije (i verzije), kako pričahu stari godomiljci da ga je starješini porodice Bogilović mogao darovati Alipaša Derendelija, koji je u ljeto, pred sami Jurjev 1813. g. s cijelom pratnjom i dva topa, prošao kroz Godomilje, kada ga je veliki vezir Huršidpaša poslao iz Srbije u Sarajevo da sredi ta­mošnje prilike poslije demisije - ostavke Ibrahim Hilmipaše. Zakonačivši u Višegradu, krenuo je preko Sjemeća i pao na konak u Godomilju. Derendelija je tada noćio u novom velikom aginskom konaku Bogilovića, koji je postojao sve do 1935. g. Stigao u Sa­rajevo 5. maja 1813 godine i primio dužnost bo­sanskog vezira.

Kur’an je kitab, kojii sadrži cjelovitu Božiju Objavu, datu preko posljednjeg Božjeg poslanika Muhameda a.s. Prema tome je Kur’an glavni izvor islamske vjere.
Mushaf je zbirka u obliku knjige, koja sadrži cijeli ispisan Kur’an.

Nema komentara:

Objavi komentar