23. 04. 2019.

Izvor Rakitnice (pritoke Prače)

autor: Mirsad Durmišević


Rakitnica je lijeva pritoka rijeke Prače i zauzima dio središnjeg slivnog područja ove rijeke. Izvorište (izvorišna čelenka) Rakitnice se nalazi u jednom proširenom amfiteatru u kojem, iz umrtvljenog sipara, izvire veći broj malih vrela koja sva zajedno daju Qmin 140 l/s vode. Od ovih izvora se odmah formira jedan tok koji  svoj put nastavlja prema selu Rakitnica. Izvorište se nalazi između brda Prisoj i Jasika  (Stupni do, Dolovi), kod Vojinovića kuća, nedaleko od sela Šenkovića na istočnom obodu Glasinačkog polja. Izvor rijeke je na visini 760 metara, a svoj tok završava ušćem u rijeku Praču u Sastavcima, istočno od sela Mesića (zaseok Izgumanje) na  nadmorskoj visini 460 metara. Visinska razlika je oko 300 metara, što znači da je pad vrlo veliki. Dužina toka je 23 km. Ima merdijanski pravac pružanja toka. Površina sliva Rakitnice je je 302 km². Rakitnica ima stupnjeviti uzdužni profil, koji se sastoji od nejednakih padova, pri čemu se u pojedinim sektorima javljaju prelomi i veći padovi sa slapovima i brzacima. 
Izvorište rijeke Rakitnice nudi prekrasan ambijent, koji je dobrim djelom očuvan, pa se stoga očuvanost datog prostora uz pravilno upravljanje tj. održivi razvoj, može uvrstiti kao potencijal u svrhu razvoja turizma. Relativno solidna ocjena ovog fenomena leži u tome da područje same izvorišne čelenke predstavlja autentičan sklop (pejsaž) reljefnih, hidro i biogeografskih elemenata. Izvorište je skriveno između proplanaka i šumaraka bukve (Fagus sylvatica) uz pojedinačne primjerke hrasta kitnjaka (Quercus petraea) i javora klena (Acer campestre). Naravno tu je prisutna i hidrofilna prizemna vegetacija.
Rijeka i selo  Rakitnica su dobili ime vjerovatno po vrbi rakiti (Salix purpurea L.) kojom je tok obrastao gotovo cijelom dužinom. Moguće da je Rakitnica dobila ime i po rakovima koji su živjeli, u tada njenoj čistoj vodi. Omer Hadžiselimović u djelu Bosanski gradovi krajem 19. vijeka Rakitnicu naziva "Rakov potok", kao i  Johan Von Azbot "Potok rakova", u knjizi Bosna i Hercegovina, slike i putovanja!

Nema komentara:

Objavi komentar